Kurz Vodca malého plavidla

Medzinárodné oprávnenie pre vedenie malého plavidla na vnútrozemských vodných cestách a jazerách.

KATEGÓRIA  A

odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

KATEGÓRIA B

odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Termíny kvalifikačných kurzov – II. polrok 2024

Termíny kurzovPrednáškaSkúška
September12.09. - 14.09.2024-
September26.09. - 28.09.2024-
Október17.10. - 19.10.2024-
November07.11. - 09.10. 2024

*termín skúšky je určený Dopravným úradom je to cca na 10 deň od ukončenia kurzu

Informácie o administratívnych náležitostiach a organizačnom zabezpečení:
tel. č. 0905-637-105 (do 16.00), e-mail:info@imidjex.sk

TEORETICKÁ ČASŤ KURZU

Prednášky prebiehajú v dňoch piatok a sobota.

Skúška od 08.00 hod do cca 11.00 hod. Ku skúške je potrebné mať so sebou OP.

A) PLAVEBNOBEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

 • Právny rámec spôsobilosti
 • Zákon č. 388/2002 Z.z., vykonávacie vyhlášky, Výnos MDPaT č. 1740/M-2001, základné normy upravujúce prevádzku na vodných cestách SR, Plavebný zemepis, vodné cesty,
 • Základné pojmy – Výnos a Zákon č. 338/2002 Z.z.
 • CEVNI

B) TECHNIKA

 • plavebná náuka
 • údržba a stavba lodí
 • cvičné testy

Vyplniť žiadosť podľa predtlače, (to znamená všetky požadované údaje) čitateľne paličkovým písmom, alebo písacím strojom:

 • podčiarknuť vykonanie skúšky resp. rozšírenie a zakrúžkovať kategóriu:
  A – bez vlastného pohonu a s vlastným pohonom do výkonu 20 kW / 26,6 Hp
  B – s vlastným pohonom o výkone motora bez obmedzenia, dĺžka plavidla do 20 m a max. počet osôb na palube 12
  C – s použitím plachiet nad 12 m2
 • potvrdiť Lekársky posudok praktickým lekárom, resp. všeobecným (toto potvrdenie má platnosť 3 mesiace) a vypísať tlačivo.
 • žiadosť odovzdať minimálne 10 dní pred termínom skúšky školiacemu stredisku (termín prosíme bezpodmienečne dodržať, pretože aj my máme stanovené záväzné podmienky) a pri odovzdávaní žiadostí doložiť tieto náležitosti:

  – kolok v hodnote : 32€ a 10€
  – zaplatiť kurzovné 350,- EUR, v tejto cene je zahrnutá aj odborná študijná literatúra, praktická skúška a občerstvenie

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Žiadosť o vydanie preukazu, duplikátu preukazu, výmenu preukazu, oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vodcu malého plavidla