Kurz Vodca malého plavidla

Po obdržaní Žiadosti o vykonanie skúšky a Žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a po zvolení termínu je potrebné:

Vyplniť žiadosť podľa predtlače, (to znamená všetky požadované údaje) čitateľne paličkovým písmom, alebo písacím strojom:

 • podčiarknuť vykonanie skúšky resp. rozšírenie a zakrúžkovať kategóriu:
  A – bez vlastného pohonu a s vlastným pohonom do výkonu 20 kW / 26,6 Hp
  B – s vlastným pohonom o výkone motora bez obmedzenia, dĺžka plavidla do 20 m a max. počet osôb na palube 12
  C – s použitím plachiet nad 12 m2
 • potvrdiť Lekársky posudok praktickým lekárom, resp. všeobecným (toto potvrdenie má platnosť 3 mesiace) a vypísať tlačivo Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla
 • žiadosť odovzdať minimálne 10 dní pred termínom skúšky školiacemu stredisku (termín prosíme bezpodmienečne dodržať, pretože aj my máme stanovené záväzné podmienky) a pri odovzdávaní žiadostí doložiť tieto náležitosti:

  – kolkové známky v tomto zložení: 33,- EUR a 9,50 EUR,
  – zaplatiť kurzovné 250,- EUR, v tejto cene je zahrnutá aj odborná študijná literatúra, praktická skúška a občerstvenie,
  – každý uchádzač musí priniesť fotokópiu dokladu o ukončení minimálne základného vzdelania (alebo o najvyššom ukončenom vzdelaní)

Osnovy:

A) PLAVEBNOBEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

 • Právny rámec spôsobilosti
 • Zákon č. 388/2002 Z.z., vykonávacie vyhlášky, Výnos MDPaT č. 1740/M-2001, základné normy upravujúce prevádzku na vodných cestách SR, Plavebný zemepis, vodné cesty,
 • Základné pojmy – Výnos a Zákon č. 338/2002 Z.z.
 • CEVNI

B) TECHNIKA

 • plavebná náuka
 • údržba a stavba lodí
 • cvičné testy

Prednášky prebiehajú v dňoch pondelok – piatok so začiatkom o 15.00 hod do 20.00 hod.

Skúška od 08.00 hod do cca 11.00 hod. Ku skúške je potrebné mať so sebou OP.

Praktická inštruktáž na Dunaji – 4 vyučovacie hodiny – podľa dohodnutého termínu.

Termíny kurzov - II. polrok 2019…a skúšok
09.09. – 13.09.201926.09.2019
07.10. – 11.10.201924.10.2019
04.11. – 08.11.201921.11.2019

Informácie o administratívnych náležitostiach a organizačnom zabezpečení:
tel. č. 0905-637-105 (do 16.00), e-mail:info@imidjex.sk

Kontaktný fomulár

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Žiadosť o vydanie preukazu, duplikátu preukazu, výmenu preukazu, oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vodcu malého plavidla